ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEN BERG AFVOERPUTTEN B.V.

 

 • Definities
  • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. VDBA: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Van den Berg Afvoerputten BV gevestigd aan de Koperstraat 19 te Lelystad, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 39068443;
   2. overeenkomst: de overeenkomst tussen VDBA en de afnemer;
   3. afnemer: het bedrijf dat een overeenkomst met VDBA is aangegaan.

 

 • Algemeen
  • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes etc. van VDBA en maken deel uit van elke overeenkomst. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk of via de e-mail tussen partijen zijn overeengekomen.
  • 2. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen VDBA en de afnemer, dan wordt de afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
  • 3. Eventueel door de afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden worden door VDBA uitdrukkelijk verworpen.
  • 4. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepaling geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen.
  • 5. Indien VDBA niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VDBA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  • 6. VDBA heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De afnemer wordt schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld van de gewijzigde algemene voorwaarden. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die de afnemer plaatst nadat de afnemer in kennis is gesteld van de gewijzigde algemene voorwaarden.

 

 • Aanbod en aanvaarding
  • 1. Alle aanbiedingen van VDBA zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. VDBA is eerst gebonden nadat zij een bestelling schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard of bevestigd.
  • 2. In geval sprake is van een vrijblijvend aanbod en dit door de afnemer wordt aanvaard, heeft VDBA het recht het aanbod binnen 4 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
  • 3. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, in offertes, overeenkomsten of e-mailberichten of op de website binden VDBA niet.
  • 4. VDBA kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in haar assortiment.
  • 5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

 

 

 • Prijzen
  • 1. De door VDBA gehanteerde prijzen zijn exclusief B.T.W. en exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Vermelde prijzen zijn exclusief de kosten voor het transport, tenzij anders is overeengekomen.
  • 2. De door VDBA genoemde verkoopprijs is gebaseerd op haar inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostenbestanddelen na de bevestiging van de bestelling, maar voor levering van de zaken wordt verhoogd, heeft VDBA het recht die verhoging aan de afnemer door te berekenen. De afnemer wordt schriftelijk of via de e-mail van een prijsverhoging in kennis gesteld.

 

 • Levering
  • 1. De door VDBA opgegeven levertijden zullen nimmer als een fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail anders is overeengekomen. In geval van niet tijdige levering is VDBA pas na schriftelijke of elektronische ingebrekestelling in verzuim.
  • 2. De afnemer heeft geen aanspraak op enigerlei schadevergoeding voor welke vorm van schade dan ook, indien VDBA in verzuim is als hier bedoeld.
  • 3. In het geval dat een met de afnemer overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van VDBA ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
  • 4. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de afnemer niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling van de zaken te weigeren.

 

 • Transportvoorwaarden
  • 1. Alle zaken reizen voor risico van de afnemer, ook indien VDBA in opdracht van de afnemer het transport van de zaken verzorgt of laat verzorgen. Verbintenissen tegenover derden aangegaan brengen hierin geen verandering.
  • 2. VDBA heeft het recht zaken die door oorzaken onafhankelijk van haar wil niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden voor rekening en risico van de afnemer op te slaan of te doen opslaan en betaling als had de levering plaatsgevonden van de afnemer te verlangen.
  • 3. De keuze van het vervoermiddel is te allen tijde aan VDBA. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel verplichten niet een ander te nemen. VDBA is niet verantwoordelijk indien door welke oorzaak dan ook het door haar gekozen vervoer uitvalt.
  • 4. Tenzij de afnemer VDBA tijdig verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd.
  • 5. Tenzij anders mocht zijn overeengekomen zijn uit- en invoerrechten, inklaringskosten en belastingen voor rekening van de afnemer.

 

 • Eigendomsvoorbehoud en zekerheidstelling
  • 1. VDBA behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de afnemer geleverde zaken, totdat al haar vorderingen op deze afnemer ter zake van de geleverde zaken, volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt tevens tot zekerheid voor vorderingen van VDBA op de afnemer wegens tekort schieten in de nakoming van voorgenoemde overeenkomsten.
  • 2. De afnemer is bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te beschikken. De afnemer is in dat geval verplicht de geleverde zaken eveneens onder voorbehoud van eigendomsrechten van de afnemer te leveren aan derden.
  • 3. VDBA is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud aan de afnemer geleverde zaken terug te nemen indien de afnemer niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens VDBA heeft voldaan of indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de afnemer niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens VDBA zal kunnen voldoen.
  • 4. De afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van VDBA te bewaren. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van VDBA veilig te stellen.
  • 5. Indien VDBA gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de afnemer verplicht VDBA toegang te verlenen tot alle locaties waar de zaken van VDBA zich bevinden.
  • 6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de afnemer onmiddellijk VDBA daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van VDBA.
  • 7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan VDBA toekomende rechten onverlet.
  • 8. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van VDBA aanvullende zekerheid te stellen voor de nakoming van de door de afnemer aangegane verplichtingen in de door VDBA gewenste vorm en tot de door VDBA gewenste omvang.

 

 • Betaling
  • 1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van de aan VDBA verschuldigde bedragen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
  • 2. Indien een bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, heeft VDBA het recht ieder deel apart te factureren.
  • 3. De afnemer is niet gerechtigd door hem aan VDBA verschuldigde bedragen te verrekenen met door hem van VDBA te vorderen bedragen, tenzij VDBA uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de verrekening.
  • 4. Door overschrijding van de door VDBA bedongen betalingstermijnen is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. De afnemer is dan vanaf de dag van overschrijding wettelijke handelsrente verschuldigd over de door de afnemer verschuldigde bedragen wegens vertraging in de nakoming.
  • 5. De door VDBA te maken buitengerechtelijke kosten teneinde nakoming van de verplichtingen van de afnemer te bewerkstelling, zullen door de afnemer worden vergoed. Deze kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 70,- (exclusief B.T.W.).
  • 6. VDBA is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling voor de betaling van de afnemer te verlangen, in welke vorm dan ook, alvorens tot (verdere) levering over te gaan.
  • 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van VDBA op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
  • 8. Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 

 • Garantie
  • 1. VDBA garandeert dat de door haar geleverde zaken van deugdelijk materiaal en volgens goed vakmanschap zijn vervaardigd en voldoen aan de door VDBA opgegeven specificaties. Deze garantieverplichting geldt gedurende een periode van twaalf maanden na ingebruikname, met een maximum van achttien maanden na levering. Deze garantie geldt alleen voor gebreke ten gevolge van een ondeugdelijk ontwerp of een materiaal- of fabricagefout. Indien zich gedurende voorgenoemde periode gebreken als hier bedoeld voordoen in de door VDBA geleverde zaken, zal VDBA, te harer keuze, na overleg met de afnemer deze gebreken herstellen of doen herstellen dan wel de betreffende zaken vervangen. VDBA wordt eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen. Een door VDBA ten aanzien van de oorspronkelijke zaak of de oorspronkelijke onderdelen gemaakt eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op de nieuwe zaak. Het herstellen dan wel vervangen van zaken geschied op kosten van VDBA.
  • 2. Voor de vervangende zaken en onderdelen dan wel de gepleegde herstelwerkzaamheden geldt dat de garantie twaalf maanden is, doch eindigt op het moment dat de garantie voor de oorspronkelijk geleverde zaak zou eindigen.
  • 3. De garantie van VDBA vervalt indien:
   1. de afnemer de zaak zelf wijzigt of herstelt of zulks door een derde laat doen;
   2. de zaak naar het oordeel van VDBA op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden;
   3. de schriftelijke instructies en aanwijzingen van VDBA niet zijn opgevolgd;
   4. gebreken zijn veroorzaakt door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, reinigingsmiddelen, vuilophoping, e.d.;
   5. de zaak niet is gebruikt voor het doel waarvoor de zaak bestemd is.
  • 4. De in dit artikel omschreven garantie is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van VDBA. Een aan de afnemer toegekende bevoegdheid als bedoeld in artikel 7.2 laat onverlet dat schriftelijke goedkeuring noodzakelijk is voor overdracht van de garantie.
  • 5. De aansprakelijkheid van VDBA is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 13.

 

 • Reclames; Inroepen garantie
  • De afnemer dient zich op straffe van verval van zijn recht tot reclameren terzake van zichtbare onvolkomenheden in de geleverde zaken binnen tien dagen na ingebruikname schriftelijk of via de e-mail bij VDBA te melden.
  • Reclames terzake van overige (niet-zichtbare) gebreken, waarvoor de garantie geldt als bedoeld in artikel 9.1 in de geleverde zaken dienen door de afnemer binnen tien dagen nadat eventuele gebreken bekend zijn geworden of bekend kunnen zijn, schriftelijk of via de e-mail te worden aangemeld bij VDBA.
  • Gebreken welke niet door de garantie gedekt worden danwel daar wel onder vallen doch na de garantietermijn ontdekt worden of terzake waarvan te laat gereclameerd is worden door VDBA verholpen op verzoek van de afnemer tegen de daarvoor normaal geldende prijzen die VDBA hanteert.

 

 • Afnameplicht
  • De afnemer is verplicht de voor het verrichten van de prestatie van VDBA noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder ook uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van de gekochte zaken.
  • Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien de bestelde zaken aan de afnemer ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De afnemer geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt geldt als leveringsdatum van de verkochte zaken.
  • De door VDBA gemaakte kosten voortvloeiende uit dit verzuim zoals opslagkosten, komen voor rekening van de afnemer, zulks onverminderd de overige rechten van VDBA ter zake van de tekortkoming van de afnemer.

 

 • Verplichtingen van de afnemer
  • De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VDBA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VDBA worden verstrekt.
  • Indien de door de afnemer aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de afnemer.
  • Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de afnemer gevestigd is in verband met het onder zich hebben, bewaren, vervoeren en doorverkopen, op welke wijze dan ook, van de zaken, is alleen de afnemer verantwoordelijk.
  • De afnemer vrijwaart VDBA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de afnemer toerekenbaar is.

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • VDBA kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de afnemer, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de afnemer te werk zijn gesteld.
  • VDBA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat VDBA is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  • VDBA is niet aansprakelijk indien de te leveren zaken niet geschikt zijn voor het doel waarvoor de afnemer ze wenst te gebruiken. De afnemer dient de geschiktheid zelf te onderzoeken.
  • VDBA is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door de zaak door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik van de zaak in strijd met de gebruiksaanwijzing of de gebruiksinstructies.
  • VDBA is niet aansprakelijk voor schade indien de afnemer of een derde aanpassingen of wijzigingen heeft aangebracht aan de zaak.
  • Indien VDBA naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van eindgebruikers op grond van een gebrek aan geleverde zaken, verplicht de afnemer zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. VDBA kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de afnemer lijdt door geïnitieerde recall-acties.
  • VDBA is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  • Aansprakelijkheid van VDBA voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes, arbeidskosten en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  • Indien VDBA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VDBA beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van VDBA gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van VDBA beperkt tot de betaalde prijs voor de zaak waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de eventuele aansprakelijkheid van VDBA uit hoofde van de wettelijke bepaling met betrekking tot productaansprakelijkheid.
  • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van VDBA.
  • De afnemer vrijwaart VDBA voor vorderingen die derden tegen VDBA instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor VDBA niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De afnemer is gehouden VDBA op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor VDBA mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
  • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de afnemer uit welken hoofde ook jegens VDBA vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de afnemer deze rechten en/of bevoegdheden jegens VDBA kan aanwenden.
  • Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens VDBA handelt, dan dient de afnemer alle schade te vergoeden die VDBA daardoor lijdt of heeft geleden.

 

 • Overmacht
  • VDBA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  • Omstandigheden die onder meer niet voor rekening van VDBA komen zijn: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; weersinvloeden; natuurrampen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; ex- en importverboden; stroomstoring; internetstoring; computerstoring; storing in het e-mailverkeer; hackerattack of computervredebreuk door een derde; overheidsmaatregelen; wetswijzigingen.
  • Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van VDBA.
  • Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door VDBA niet mogelijk is, langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk of via de e-mail te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  • Indien VDBA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nadien slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 • Intellectuele en industriële eigendom
  • VDBA behoudt alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte zaken en materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen en modellen.
  • Afbeeldingen, tekeningen en dergelijke, verstrekt door VDBA, blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet vermenigvuldigd worden in welke vorm dan ook, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.
  • De afnemer dient de intellectuele eigendomsrechten van VDBA te allen tijde te respecteren.

 

 • Ontbinding
  • Ingeval de afnemer niet voldoet aan enige op hem jegens VDBA rustende verplichting uit de overeenkomst dan wel ingeval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of ingeval op diens goederen beslag wordt gelegd, heeft VDBA het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat rechtelijk tussenkomst nodig is, onverminderd de rechten van VDBA op schadevergoeding.
  • Voorts is VDBA bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

 • Uitvoer
  • Ingeval van voorgenomen uitvoer door de afnemer van door VDBA geleverde zaken en/of documenten dienaangaande zal de afnemer deze zaken of documentatie niet uitvoeren zonder voldaan te hebben aan de toepasselijke nationale en internationale exportvoorschriften.

 

 • Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
  • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak VDBA gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en VDBA zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VDBA niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op alle nadere overeenkomsten welke daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen tussen VDBA en de afnemer zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar VDBA gevestigd is.